Tüketicinin izni olmadan yapılamayacak

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklikler yapan, 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi.

Tüketicinin izni olmadan yapılamayacak


Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklikler bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. İnternet satışlarında mallara ilişkin sözleşmeler 30 günü geçemeyecek ve devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için yapılabilecek. Öte yandan, tarafların uyuşmazlıklarda ilçe hakem heyetine başvuru üst sınırı 4 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı.

TÜKETİCİNİN, SEÇTİĞİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN SAĞLADIĞI TEMİNAT, KREDİ VEREN TARAFINDAN KABUL EDİLMEK ZORUNDA

Yapılan düzenlemeye göre, tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın; kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olacak. Tüketici kredisi sözleşmesi, krediyle ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

ÖN ÖDEMELİ KONUT SÖZLEŞMEDE TAAHHÜT EDİLEN SÜREDE TÜKETİCİYE TESLİM EDİLECEK

Yeni düzenlemeyle, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu tutuldu. Bu süre her hâlükârda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılacak.

İNTERNET SATIŞLARINDA MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 30 GÜNÜ GEÇEMEYECEK

Öte yandan, internetten yapılan satışlarda tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında süre her hâlükârda 30 günü geçemeyecek. Yasa hükmü, aracı hizmet sağlayıcısına, teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerde satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

İnternette satışa aracılık eden siteler, aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; ön bilgilendirmede yer alan konularla reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından sorumlu olacak.

Bu siteler; tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından sitedeki satıcı ile birlikte müteselsilen, satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların madde hükümlerine aykırı davranış nedeniyle sebep oldukları her bir işlemden sorumlu tutulacak.

DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ EN FAZLA 10 YIL İÇİN YAPILABİLECEK

Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamayacak. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulabilecek.

Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya bildirirse, o dönem için tüketiciden herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyecek.

Mülkiyet payına bağlı ayni hak sağlayan devre tatil sözleşmesi kurulamayacak. Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınamayacak. Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanlar devre tatil satışı yapamayacak.

Yasağa rağmen, tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda alınan bedel tüketiciye derhâl iade edilecek. Tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersiz sayılacak.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE 1 YIL GARANTİ VERİLMESİ ZORUNLU OLDU

Yenilenerek satılan ürünlere teslim tarihinden itibaren asgari 1 yıl garanti verilmesi zorunlu olacak. Ancak özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları ilgili bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile de belirlenebilecek.

Yönetmelikle belirlenen mallar ancak ilgili bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi şartı ile yenilenmiş ürün olarak satılabilecek. Yenileme merkezlerinin bakanlıktan yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Hangi malların yenileme merkezleri tarafından yenileneceği, yenileme merkezlerinin kuruluşu ve sorumluluğu ile diğer uygulama esasları yönetmelikle belirlenecek.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURU SINIRI 4 BİN TL’DEN 30 BİN TL’YE ÇIKARILDI

Yasaya göre, tarafların uyuşmazlıklarda ilçe hakem heyetine başvuru üst sınırı 4 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı. Tarafların değeri 30 bin TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurusu zorunlu olacak.

Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular ilgili ilçe kaymakamlığına yapılacak. Tüketici hakem heyeti kararlarının taraflar açısından bağlayıcılığı olacak.

Tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali hâlinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyecek.

Yasayla tüketici kanunu hükümlerine aykırı hareketler edenler hakkında idari para cezai yaptırımları da yeniden düzenlendi.

Devre tatil satışlarına ilişkin idari para cezaları ibaresi 25 binden 80 bin, 100 milyon ibaresi 120 milyon şeklinde değiştirildi. Ön ödemeli konutu süresinde teslim etmeyenler de proje başına bir takvim yılını geçmeyecek şekilde ve 5 milyonu geçmeyecek şekilde aykırılık tespit edilen işlem ve sözleşme için 3 bin 500 idari para cezası ödeyecek.    

Yasaya eklenen geçici maddeye göre, maddenin yürürlüğe gireceği 6 ay sonraki tarihten önceki tüketici işlemleri için, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları hakkında bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanacak. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli olan belirsiz süreli tüketici sözleşmelerinin düzenlenen tüketici kanununa aykırı hükümleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmayacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER